forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
OSNOVNI KURS RA?UNARA

 

Osnovni kurs ra?unara je namenjen po?etnicima koji žele da steknu osnovno znanje rada na ra?unaru. Uz rad na prakti?nim primerima nau?i?ete osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, ure?ivanje teksta pomo?u programa MS Word i osnove o Internetu i upotrebi elektronske pošte. (32 školska ?asa)

Osnove Windows operativnog sistema

 • Osnove ra?unara – od nastanka do danas
 • Nastanak personalnih ra?unara
 • Razvoj Windows operativnog sistema
 • Ra?unar i njegovi periferalnini ure?aji: (miš, tastatura, CD rom, USB dodatci i fleš memorija)
 • Osnove rada sa prozorima, menijima, ikonama i dijalozima
 • Pokretanje programa i rada sa programima
 • Pravilno i prakti?no koriš?enje miša i tastature

skola racunara
Rad sa fajlovima i direktorijumima
 • Pojam fajla i direktorijuma
 • Rad u Total Commander-u, upoznavanje sa radnim okruženjem
 • Pravljenje foldera,
 • Razlika fajlova i foldera
 • Prolazak kroz Foldere
 • Osnovne operacije sa fajlovima i direktorijumima (pravljenje, nalaženje selektovanje, rinejmovanje, snimanje, brisanje, kopiranje, arhiviranje fajlova, …)

Koriš?enje digitalnog fotoaparata

 • Koriš?enje baterija i kartice za digitalni fotoaparat
 • Interna memorija aparata i memorija kartice
 • Koriš?enje fotoaparata (kadriranje, zumiranje, funkcije blica, makromod fotografisanja, opcije fotografisanja...)
 • Opcije koje se mogu koristiti pri koriš?enju digitalnog fotoaparata (fotografisanje objekata u pokretu, no?nimod fotografisanja, fotografisanje portreta, portret sa panoramom, panoramsko fotografisanje, fotografisanje na snegu/suncu, fotografisanje vatrometa...)
 • Izbor rezolucije fotografija kada koju rezoluciju odabrati
 • Formatiranje kartice
 • Alati za podešavanje digitalnog aparata
digitalniaparat

Uredjivanje fotografija uz pomo? ra?unara

 • Prebacivanje fotografija sa digitalnog fotoaparata na ra?unar
 • Koriš?enje programa AcdSee32
 • Pregledavanje, rotiranje i brisanje fotografija
 • Priprema fotografija za slanje internetom

Pisanje i ure?ivanje teksta

 • Osnove Worda nastanak, poboljšanja i primena
 • Pokretanje programa MS Word, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje (linije sa alatima, lenjiri, statusna linija, skrol trake)
 • Pravljenje novih dokumenata, snimanje dokumenata, otvaranje postoje?ih dokumenata
 • Podešavanje parametara stranica u dokumentima (veli?ina i orijentacija papira, margine)
 • Unos teksta (kucanje teksta, popravljanje grešaka u kucanju, kretanje kroz tekst)
 • Rad sa tekstom (ozna?avanje, brisanje, kopiranje, premeštanje, pretraživanje, poništavanje akcije, vra?anje poništenog)
 • Kombinovanje teksta i slika (umetanje slika u tekst)
 • Priprema dokumenata za štampanje i štampanje

Koriš?enje Internet-a za po?etnike

 • Osnove interneta – nastanak i primena
 • Vrste internet konekcija
 • Konektovanje na internet
 • Pokretanje programa Google Chrome ili Mozilla Firefox, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje, kreiranje konekcije sa Internetom, izlazak na Internet
 • Rad sa pretraživa?ima, kretanje po Internetu, dolazak do traženih podataka
 • Osnove koriš?enja elektronske pošte (e-mail)
 • Primanje i slanje poste
 • Rad sa programima MS OutlookExpress i MS Outlook
 • Internet bonton!
digitalniaparat


 


Copyrighted EMC. Pokreće EMC.